DESIGN THINKING

2 MAAL EE  Design Thinking

DUTCH-DESIGN THINKING – Een andere manier van denken. Het is een methode die probleemoplossend werkt en waarmee buitengewone, creatieve resultaten behaald kunnen worden. Design Thinking is een mensgerichte, instinctieve benadering om te vernieuwen en te innoveren. Innovatie gaat over nieuwe oplossingen, nieuwe ideeën en de realisatie daarvan. Het gaat hierbij niet zozeer om de technologie, het product of dienst, maar vooral om de ervaring van de eindgebruiker. Die ervaart waarde door het realiseren van ZIJN doelen. Design Thinking draait om klantbehoefte en klantwensen. In eerste instantie wordt het probleem gedefinieerd en vervolgens zoekt men naar oplossingen waarin de wens en de behoefte van de eindgebruiker zijn opgenomen. Met een knipoog naar Dutch Design noemen wij deze service ‘Dutch-Design Thinking’.

WAT WE DOEN VOOR U – Een specialist op het gebied van Design Thinking begeleidt u als opdrachtgever door de verschillende stappen van het proces. Om te beginnen gaan we niet direct op zoek naar de oplossing, maar doen we een stap terug. We gaan op zoek naar wat het daadwerkelijke probleem is. Een frisse blik van een buitenstaander is daarbij essentieel. Als externe partij wordt 2 MAAL EE niet gehinderd door enige voorkennis of aannames van de situatie. Het doel is niet om u een product of dienst te leveren, maar om u met design thinking een benadering te leren waarmee u het zelf kunt doen.


Design Thinking als mindset

KLANTBEHOEFTE – Bij Design Thinking draait het niet om de beschikbare gegevens en bewijsmateriaal. Het gaat erom of het voldoet aan de behoefte van de klant. Met Design Thinking verandert de manier waarmee organisaties producten, diensten, processen en strategieën ontwikkelen. Uitdagingen worden op een creatieve manier benaderd. Met deze methode kunnen complexe problemen die slecht gedefinieerd of onbekend zijn, handig worden aangepakt. Het feedbackmechanisme wordt losgelaten door de menselijke behoefte te begrijpen, door het probleem opnieuw te definiëren, door veel ideeën te creëren in brainstormsessies.

TOEKOMST – Design Thinking is altijd gekoppeld aan het verbeteren van de toekomst. Het is een creatief proces, gebaseerd op het opbouwen van ideeën. Er is geen oordeel in Design Thinking, want de gekste ideeën leiden vaak tot de meest creatieve oplossingen. Outside the box denken wordt gestimuleerd. Iedereen is een ontwerper en kan Design Thinking toepassen op alle situaties van het leven.

PSYCHOLOGIE – De Amerikaans psycholoog en socioloog Herbert A. Simon schreef in 1969 het artikel ‘sciences of the artificial’. Samen met andere wetenschappers legde hij hiermee de basis voor de design thinking methode. Simon omschrijft het proces Design Thinking in een aantal basisstappen. Het start met definiëring van de problemen. Daarna vindt onderzoek plaats aan de hand van vraagstelling (wie, wat, waarom, waar, wanneer). Dan volgen de mogelijke ideeën die tot oplossing leiden en na uitvoering van een aantal ideeën (prototypen) wordt het beste idee gekozen. Dit wordt geïmplementeerd en als laatste moet er geëvalueerd worden. Als blijkt dat de oplossing mislukt is kan hiervan geleerd worden. De stappen zijn niet lineair en kunnen tegelijkertijd optreden en worden herhaald.


De Design Thinking methode

2 MAAL EE | 5 stappen van Design Thinking

VIJF STAPPEN – In de loop der tijd zijn er veel varianten van de design thinking methode opgedoken. Ze zijn echter allemaal gebaseerd op de principes zoals Simon in 1969 in zijn artikel benoemde. Hieronder zijn ze teruggebracht tot vijf stappen, die als basis dienen voor de design thinking methode:

STAP 1: EMPATHISCH BEGRIP KRIJGEN – Begrijpen wat de menselijke behoefte van alle betrokkenen is (klanten, opdrachtgevers en medewerkers). Het klinkt eenvoudig, maar dit is de belangrijkste fase. Het doel van deze fase is het juiste probleem op te lossen. En om het probleem op te stellen op een manier die tot creatieve oplossingen uitnodigt. Om empathisch begrip te krijgen moet je je eigen veronderstellingen opzij zetten.
Alle gegevens die verzameld zijn vanuit de wens en behoefte van gebruikers, kunnen helpen om het probleem helder te krijgen. Er is veel veldonderzoek nodig om dit te achterhalen. Denk hierbij aan gespreksgroepen, reviews, interviews en enquêtes. Door goed te observeren komen Design Thinkers erachter wat de gebruikers bezighoudt, wat zij van het product vinden, hoe zij het gebruiken, wat hun ervaringen zijn en wat hen motiveert.

STAP 2: DEFINIEER HET PROBLEEM – Een bedrijf dat al jaren koffiezetapparaten produceert, komt er na de empathische fase achter, dat de verkoop stagneert. Uit eigen beweging kunnen zij varianten gaan produceren en dat op de markt aanbieden. Door zich echter goed in te leven in de gebruikers en nogmaals hun eigen veronderstellingen te negeren, kunnen zij erachter komen dat circa 80% van hen behoefte heeft aan een klein apparaat dat 1 of 2 kopjes sterke koffie kan zetten, vergelijkbaar met espresso. Volgens Design Thinking kan de probleemstelling nu gedefinieerd worden: “80% van de gebruiker wil een klein en functioneel apparaat waar 1 of 2 sterke kopjes koffie mee gezet kan worden”.

STAP 3: CREËER IDEEËN – Door zoveel mogelijk ideeën te spuien, komt de creativiteit vanzelf op gang. Brainstormsessies met het eigen team zijn hiervoor erg handig. Ook inkoppertjes of oplossingen die in het verleden voorbij zijn gekomen mogen in deze fase weer ter sprake worden gebracht.
Design Thinking vereist dat zoveel mogelijk ideeën worden overwogen, zodat het probleem vanuit verschillende invalshoeken wordt bekeken. Dat levert de beste resultaten op. De ontwerpers van het koffieapparatenbedrijf zijn klaar om zoveel mogelijk ideeën te genereren. Zij zijn in staat om de behoeften en wensen van de eindgebruikers te snappen, zoals dat in de eerste fase al aan bod kwam. Het gaat om de kwantiteit en niet om de kwaliteit van de aangedragen ideeën.

STAP 4: MAAK EEN PROTOTYPE – Bij de design thinking methode krijgt elk idee een eerlijke kans en wordt er naar voor- en nadelen gekeken. Ook de ideeën die in eerste instantie niet zo krachtig en goed leken, worden onderzocht. De meest veelbelovende resultaten worden omarmd en gekoesterd. Hierbij gaat het om een klein aantal ideeën dat een goede kans van slagen heeft. In dit stadium moeten veel opties gecombineerd worden en kleinere ideeën zullen samensmelten. Daarna worden er een aantal prototypes gemaakt die getest te worden door een gebruikerspanel.

STAP 5: TESTEN – Binnen het eigen team, eventuele andere afdelingen en bij de gebruiker worden de prototypes gedeeld en getest. Dit is een experimentele fase waarbij het erom gaat de best mogelijke oplossing te identificeren.
Op basis van ervaringen van de gebruikers worden de prototypes keer op keer geëvalueerd en verbeterd. Aan het einde van dit stadium zal het ontwerpteam niet alleen een beter beeld hebben van de beperkingen van product, maar ook van de aanwezige problemen. Daarnaast zal het team een beter beeld hebben van hoe de gebruikers zich zouden gedragen, denken en voelen wanneer ze met het eindproduct in aanraking komen.

Bij een tevreden uitkomst kan de producent het nieuwe product gaan verkopen en in een goed marketingverhaal vertellen dat het product tot stand is gekomen door de gebruiker zelf. Het menselijk verhaal spreekt aan en laat zien dat het bedrijf in staat is probleemoplossingen te zoeken met behulp van inzicht van hun gebruikers.


Toepassing in de praktijk

NIET LINEAIR – Voor de design thinking methode zijn meerdere methodes te gebruiken, zoals interviews, reviews, gebruikersprofielen, prototypes, mindmapping, vragen stellen en een situationele analyse.
De fasen van Design Thinking hoeven geen vaste volgorde te hebben en kunnen vaak parallel voorkomen en herhaald worden.

2 MAAL EE | Design Thinking

In praktijk wordt het proces op een meer flexibele en niet-lineaire wijze uitgevoerd. Meer dan één fase kan gelijktijdig door verschillende groepen binnen het ontwerpteam worden uitgevoerd. Ook kunnen tijdens het gehele project informatie en prototypen verzameld worden om ideeën tot leven te brengen en de probleemoplossingen te visualiseren.

Resultaten uit de testfase kunnen bovendien een aantal inzichten van gebruikers onthullen. Dit kan weer leiden tot een andere brainstormsessie of de ontwikkeling van nieuwe prototypes. Design Thinking beschrijft een herhaalbaar proces waarbij unieke en creatieve technieken worden gebruikt die gegarandeerd resultaten zullen opleveren.

2 MAAL EE background image